یا لطیـف
همّت نیکـان

یـاوری کُن تـا توانـی حاجـت مَـردم بـرآر
                                                  تـا که گـردی بهره مند از رحمت پـروردگار
جـود و احسـان و کَـرَم از همّت نیکـان بُوَد
                                                  مستمنـدان را کَـرَم کـن در نهـان و آشکـار
تـا بـه دنیـا زنـده ای افتـادگان را دستگیـر
                                                 چـون به مـال خود نداری بعـد مردن اختیـار
شاد اگـر گـردد یتیمی میشود راضـی خـدا
                                                 ای که می خواهی تو باشی در قیامت رستگار
گـر تو در راه خدا احسان به مسکینان کنی
                                                 می دهد پـاداش آنـرا حّـی سبحـان بیـشمار
از خـدا خواهـی ترا تـا دست احسانت دهد
                                                فضـل و رحـمت همچـو بـاران الـهی در بهـار
نـام نیـکو در دل تاریـخ دنیـا مـاندنیـست
                                               همـچـو نـام حاتـم طائـی کــه مانـده یادگـار
نکته ها گفتم من از اوصـاف خوب یـاوری
                                               ای که هستی در طریق بذل و بخشش رهسپار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *