شماره طرح 

نوع طرح

نام طرح 

بانی

استان 

منطقه 

روستا 

458

راهنمایی

مدرسه راهنمائي سه كلاسه دخترانه

آقای مهندس حسین حریری

خراسان رضوی

خواف

بقسانی

459

دبیرستان

دبیرستان 5 کلاسه 

دکتر سیاوش صفوی

خراسان رضوی

خواف

لاج

460

راهنمایی

مدرسه راهنمایی سه کلاسه ( نجابت ) عثمان 

آقای کریم جعفرپیشه 

خراسان رضوی

خواف

احمد آباد

462

پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی سه کلاسه محمد علی کوشایی

آقای قدرت اله امین الرعایا

خراسان رضوی

خواف

نشتیفان

463

راهنمایی

مدرسه راهنمایی سه کلاسه  

آقای محمد حاج کاظمیان

خراسان رضوی

خواف

صید آباد

469

مدرسه 

مدرسه سه كلاسه فايندر

آقاي كريم جعفرپيشه 

خراسان رضوی

سلامي 

فايندر

470

مدرسه 

مدرسه پنج كلاسه نصرآباد

آقاي امين الرعايا

خراسان رضوی

سلامي 

نصرآباد

471

مدرسه 

مدرسه دو كلاسه علي آباد

جامعه ياوري

خراسان رضوی

سلامي 

علي آباد

472

راهنمایی

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه محمد رسول ا…

آقاي حسين عليزاده 

خراسان رضوی

ميان جلگه

عشق آباد

473

راهنمایی

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه 

آقاي امين الرعايا

خراسان رضوی

ميان جلگه

گلبوي سفلي

475

دبستان

فرزاد نیک نژاد

برزو

خراسان جنوبی

كوهسرخ

كوشه 

476

دبستان

سعید اخوان صراف

 مهرجهان 2

خراسان جنوبی

كوهسرخ

ريوش

501

مدرسه 

حسین تمکین فر

علی محمد تمکین فر

سیستان و بلوچستان

ايرانشهر

كود كلكيان

502

مدرسه 

سیف الله عبدی

آقای دکتر سف اله عبدی

سیستان و بلوچستان

ايرانشهر

شمس آباد

553

راهنمایی

حسن حسینی پور

حضرت زهرا (س)

خراسان جنوبی

بيرجند

چهكند

566 مدرسه حاج سید جلال هاشمی نژاد آقای پرویز هاشمی نژاد خراسان جنوبی سرایان  آیسک
578 مدرسه ابتدایی راه نور محمود کرمی ( خانم امامی ) خراسان جنوبی سربیشه چنشت
597 مدرسه دوست داران علم و عشق آئین مهر 1 خراسان جنوبی بشرویه موردستان
599 مدرسه محمود احسانی مادر خراسان رضوی بشرویه اصفاک
614 مدرسه شرکت رستافن ارتباط سردار جهان آرا خراسان جنوبی بشرویه شهرک امام خمینی
710 مدرسه داوود رضایی فاطیما خراسان رضوی مشهد شاندیز
714 مدرسه فاطمه براتی مانی خراسان رضوی مشهد نغندر
718 مدرسه استثنایی محمد هاشمی روانشاد ربابه شرکاء خراسان رضوی سبزوار سبزوار 
719 مدسه فاطمه اقتدارشناس رضا نایب خراسان رضوی مشهد ششصد دستگاه
499 مدرسه صدیقه رهبری نژاد محسن کمایی خراسان رضوی تربت جام نیل شهر
716 مدرسه محمود ممتحن مرحوم شیخ جعفر مجتهدی خراسان رضوی تبادکان چهچهه
720 مدرسه مدرسه شادروان ایرج نایب خانواده نایب خراسان رضوی مشهد چناران – گلباران
561 مدرسه ابتدایی رامین جمال پور تارا خراسان جنوبی نهبندان حسین آباد
562 مدرسه ابتدایی محمد یمینی امیر والا خراسان جنوبی نهبندان سهل آباد1
571 مدرسه ابتدایی فاطمه اقتدارشناس شادروان ایرج نایب خراسان جنوبی بیرجند حسین آباد سادات
572 مدرسه مدرسه مریم خانم فاطمه اقتدار شناس خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد
573 مدرسه فاطمه اقتدارشناس حاج محمد اقتدارشناس خراسان جنوبی زیر کوه چاه زرد
579 مدرسه ابتدایی دل آرام علیرضا توکلی خراسان جنوبی درمیان علی آباد طبس
583 مدرسه مدرسه حضرت زهرا آقای مهرداد شکوه عبدی خراسان جنوبی درمیان رود رباط
580 مدرسه مدرسه پزشکان 2 پزشکان ورودی 64 خراسان جنوبی درمیان اشک
581 مدرسه ابتدایی هانیه 2 هادی سماعی خراسان جنوبی درمیان درخش
582 مدرسه مدرسه مادر کیومرث لبانی مطلق خراسان جنوبی درمیان شمس آباد
583 مدرسه ابتدایی
حضرت زهرا (س) مهرداد شکوه عبدی خراسان جنوبی درمیان رود رباط
584 مدرسه ابتدایی مرحوم محمد باقر برادران ماریا برادران خراسان جنوبی زیرکوه چاه پاشا
585 مدرسه ابتدایی علی الوندی داوود الوندی خراسان جنوبی نهبندان نهبندان
586 مدرسه ابتدایی نیکان حاج رضا ابراهیمی کچی خراسان جنوبی نهبندان زهدذهاب
587 مدرسه ابتدایی عترت ششصد پزشک خراسان جنوبی نهبندان شوسف
588 مدرسه ابتدایی حاجیه خانم شیربندی رقیه امامی خراسان جنوبی نهبندان خوانشرف
589 مدرسه ابتدایی سید صادق زاهدی شمس السادات زاهدی خراسان جنوبی سربیشه امین آباد
590 مدرسه ابتدایی  علی اصغر سعیدی فر وحید سعیدی فر خراسان جنوبی طبس ده شادی
592 مدرسه ابتدایی فرزانگان ماه سلطان دولتی خراسان جنوبی قائن گرماب
593 مدرسه ابتدایی ربابه حسنی وحید سعیدی فر خراسان جنوبی طبس عشق آباد
594 مدرسه ابتدایی طلیعه حمید محمود هاشمی خراسان جنوبی سرایان چاه تریخی
595 مدرسه ابتدایی هاشمی حمید محمود هاشمی خراسان جنوبی سرایان چاه طالب
596 مدرسه ابتدایی افتخار مینو نیک خراسان جنوبی خوسف حامی
597 مدرسه ابتدایی آئین مهر 1 دوست داران علم و عشق خراسان جنوبی بشرویه موردستان
599 مدرسه ابتدایی مادر محمود احسانی خراسان جنوبی بشرویه اسکاف
601 مدرسه ابتدایی نوشین مقدسی تفرشی قدرت الله امین الرعایا خراسان جنوبی سربیشه گلوباغ
602 مدرسه ابتدایی حسن حسنی پور محمدرضا حسنی پور خراسان جنوبی سربیشه شهرک ولیعصر
603 مدرسه ابتدایی محسن میر محمد صادقی مریم متحدان خراسان جنوبی سربیشه گلندر
604 مدرسه ابتدایی رضوی عفت رضوی خراسان جنوبی خوسف قلعه زری
605 مدرسه راهنمایی راه دانش ناصر موسوی اردهالی خراسان جنوبی خوسف چاه ولیعصر3
606 مدرسه ابتدایی سارا مژگان جعفری خراسان جنوبی درمیان نیم بلوک
607 مدرسه ابتدایی مهدی مقدم عبدالله مقدم خراسان جنوبی بیرجند چهکند
608 مدرسه ابتدایی محسن کامبخش بدریه شریفی اسعد خراسان جنوبی بیرجند دستگرد
609 مدرسه ابتدایی آئین مهر 2 پزشکان 64 خراسان جنوبی خوسف چاه مصلحی
613 مدرسه ابتدایی سردار باقری شرکت رستافن ارتباط خراسان جنوبی قائن هاشمیه
614 مدرسه ابتدایی سردار جهان آرا شرکت رستافن ارتباط خراسان جنوبی بشرویه شهرک امام خمینی
619 دیوار کشی  محمد اسماعیل شفیعی قدرت الله امین الرعایا خراسان جنوبی فردوس اسلامیه
621 مدرسه ابتدایی روانشاد اقدس عرب زاده علی اکبر عرب زاده خراسان جنوبی سربیشه سربیشه
623 مدرسه ابتدایی یاوری حسین حریری خراسان جنوبی عشایری نهبندان چاه حمزه
624 مدرسه ابتدایی یاوری زاهدی خراسان جنوبی عشایری نهبندان کل سفید
625 مدرسه ابتدایی هانیه 4 هادی سماعی خراسان جنوبی عشایری نهبندان خمینی آباد
626 مدرسه ابتدایی یاوری حسن رفتاری خراسان جنوبی عشایری نهبندان ده شیخ
627 مدرسه ابتدایی یاوری حسین الله وردی خراسان جنوبی عشایری درمیان خونیک چهارتن
628 مدرسه ابتدایی یاوری مینا غفاری خراسان جنوبی عشایری نهبندان مرغزار
629 مدرسه ابتدایی یاوری محسن میر محمد صادقی خراسان جنوبی عشایری زیرکوه شاج
630 مدرسه ابتدایی یاوری مهرانگیز قندهاری خراسان جنوبی عشایری زیرکوه حسن آباد
631 مدرسه ابتدایی یاوری مهرانگیز قندهاری خراسان جنوبی عشایری قائن قائن 
632 مدرسه ابتدایی   کریم جعفر پیشه خراسان جنوبی عشایری قائن پهنایی
633 مدرسه ابتدایی دانایی زهرا دانایی زاده خراسان جنوبی نهبندان زهد زهاب
635 مدرسه ابتدایی کوه بر کوه بر خراسان جنوبی خوسف کوشه سفلی
637 مدرسه ابتدایی پور صادقی عباس جواهریان خراسان جنوبی سربیشه کلاته داود
640 مدرسه ابتدایی حاج رضا ابراهیمی کچی  نیکان 2 خراسان رضوی سبزوار خوشاب
651 مدرسه ابتدایی افتخار مینو نیک هرمزگان جاسک موگا
652 مدرسه ابتدایی خجستگان حسین ناصری هرمزگان جاسک گاوبندی
653 مدرسه ابتدایی ملوک بابک آشتیانی هرمزگان بشاگرد وستا
654 مدرسه راهنمایی حسامی رضا زاهدی نژاد هرمزگان بشاگرد راه پیچ
655 مدرسه ابتدایی امید فریده شیوا هرمزگان بشاگرد احمد آباد مونو
656 مدرسه راهنمایی آئین مهر 2 دوست داران علم و عشق هرمزگان بشاگرد گاکش
657 مدرسه راهنمایی زنده یاد فرشاد پور انوری کریم جعفر پیشه هرمزگان بندرعباس کله ذرت
706 مدرسه راهنمایی کیانا عباس چنگیزی آشتیانی خراسان رضوی سرخس چشمه شور
707 مدرسه راهنمایی عبدالکریم الله وردی حسین الله وردی خراسان رضوی زاوه علیک
710 مدرسه دبیرستان فاطیما داوود رضایی خراسان رضوی مشهد شاندیز
712 مدرسه ابتدایی کریم سارا حیدرنامی خراسان رضوی طرقبه حصار گلستان
714 مدرسه ابتدایی مانی فاطمه براتی خراسان رضوی طرقبه نغندر
715 دیوار کشی  کریم سارا حیدرنامی خراسان رضوی طرقبه حصار گلستان
716 مدرسه ابتدایی مرحوم شیخ جعفر مجتهدی محمود ممتحن خراسان رضوی تبادکان چهچه
717 مدرسه دبیرستان شادروان حاج محمود هاشمی محمد هاشمی خراسان رضوی فریمان فریمان
718 مدرسه استثنایی روانشاد ربابه شرکاء محمد هاشمی خراسان رضوی سبزوار سبزوار
719 مدرسه ابتدایی رضا نایب فاطمه اقتدارشناس خراسان رضوی مشهد – ناحیه 4 ششصد دستگاه
720 مدرسه راهنمایی ایرج نایب فاطمه اقتدارشناس خراسان رضوی مشهد گلبهار
724 مدرسه محمود احسانی  پدر خراسان رضوی سبزوار حارث آباد
723 مدرسه ابتدایی حاج احمد عابدینی  عابدین خراسان رضوی سبزوار کهنه آب
725 مدرسه ابتدایی شادروان حسین غفوری موسوی اردهالی خراسان رضوی سبزوار فسنقر
726  مدرسه ابتدایی شهید حمید باکری شرکت رستافن ارتباط خراسان رضوی سبزوار قلعه نو رود آب
727  مدرسه ابتدایی شهید حسین خرازی شرکت رستافن ارتباط خراسان رضوی سبزوار کلاته میرعلی
728  مدرسه ابتدایی آرین عباس چنگیزی آشتیانی خراسان رضوی سبزوار استیر
729  مدرسه ابتدایی مادر ناصر موسوی خراسان رضوی سبزوار  باغجر
730  مدرسه ابتدایی صوفی کوروش باقلایی خراسان رضوی سبزوار رباط سرپوش
731  مدرسه ابتدایی دردانه سیروس باقلایی خراسان رضوی سبزوار رباط سرپوش
732  مدرسه ابتدایی نگار 3 عبدالعلی محمدیان خراسان رضوی سبزوار صالح آباد
733 مدرسه ابتدایی عذرا خادم الخمسه سید حسن دوست خواه خراسان رضوی کوهسرخ کلاته تیمور
735 مدرسه  کریم جعفر پیشه اندیشگر 28 خراسان رضوی خواف خواف
742 مدرسه  نیکان علی الوندی خراسان رضوی خواف سراب
748  مدرسه ابتدایی ابوالفضل مهردانا  عفت  خراسان جنوبی چناران دلمی
749 مدرسه ابتدایی علی اکبر مزینی  ام ابیها خراسان جنوبی بشرویه بشرویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *