بنام ياور ياوران

 

گزارش سفر جامعه ياوري فرهنگي به استان خراسان جنوبي
 
26- 28 ارديبهشت ماه 1385
 
به يمن اهداف و رسالت جامعه ياوري اين سفر نيز از ويژگي هاي خاصي برخوردار بود :
 
1-  تركيب  سني همسفران از كوچكترين ياور مدرسه ساز ( دوشيزه بهار راد 8 ساله ) تا بزرگترين آنان (آقاي
     علي اكبرعرب زاده 72 ساله )
2-  با وجود كمترين حضور خانم ها در اين سفر ( خانم كاشاني و خانم نيرومند انصراف دادند ) بيشترين مدارس افتتاح شده و پروژه هاي كلنگ زني دخترانه بودند
3-  از نظر شغلي هيچگونه سنخيتي بين همسفران وجود نداشت. از دوشيزه محصل و بانوي خانه دار تا صاحبان مشاغل آزاد و مهندس و هنرمند و . . . . .
4-  تركيبي ازمؤسسات خيريه ديگر نيز مهمان وهمسفر بودند :
-آقايان ملك شاهي و عرب زاده و صادقي از مؤسسه رفاه و تعاون امام صادق ( ع )
–  آقاي مهدي مسكني ازمؤسسه خيريه‌ آل ياسين و مؤسسة‌ فرهنگي رشد-  آقاي مهندس علي جمشيدي ازمؤسسه خيريه فرداي سبز
5-  به نسبت سفرهاي قبلي پروژه هاي بيشتري  تقبل و كلنگ زني  شد :  سه باب مدرسه و چهار باب سالن
    اجتماعات وسه باب حمام روستائي و يكباب ديواركشي ومحوطه سازي جمعاً 11 پروژه  فرهنگي و بهداشتي
6-  افتتاح 6 طرح تكميلي شامل 4 باب مدرسه و 2 باب سلف سرويس
7-  بازديد از 8 مورد پروژه هاي در حال اجرا و يا پيشنهادي اهالي و مسئولين آموزش و پرورش
 
شروع سفر : ساعت 45: 6 صبح روز چهارشنبه 26/2/1386 با پرواز شماره 212
         ايران اير ورود به بيرجند ساعت 8:30
چهارشنبه 26/2/1386
– ساعت 9:00 الي12:00 شركت در جشنواره  خيرين مدرسه  ساز استان
    خراسان جنوبي ( بيرجند ) كه با حضور استاندار و رئيس سازمان خیرین
        مدرسه ساز كشور و ساير مقامات كشوري برگزار شد .
 
– ساعت 1:30 الي2:30  بعد از ظهر كلنگ  زني  مدرسة  راهنمائ 3 كلاسه شهرك چهكند واقع در جنوب غربي بيرجند .
باني محترم جناب آقاي مهندس عبدالله مقدم مبلغ /150.000.000ريال
جهت احداث مدرسه تقبل نموده و آنرا به نام پدر خويش (مهدي مقدم)نام گذاری نمودند . زمين مدرسه در يك موقعيت استثنائي كنار جاده كنارگذرشهرك  واقع گرديده  است . اجراي  پروژه  بصورت دستمزدي به آقاينصر آبادي (پيمانكار سازمان توسعه و تجهيز مدارس ) واگذار گرديده کهزمان تحويل پروژه را 20/6/86 تعيين نموده اند .
– ساعت 2:30 الي 3:00  بعداز ظهر  بازديد از  وضعيت  رقت بار  مدرسة   استيجاري چهكند كه در ساختمان بدون نازك كاري داير مي باشد .
– ساعت 3:00 الي 3:30 بعداز ظهر از عمليات اجرائي مدرس 1+3 كلاسهدر دهل كوه (شمال غربي بيرجند) كه ديواركشي اطراف آن اجرا وتقريبا   خاتمه  يافته و عمليات  اجرائي  فونداسيون ساختمان مدرسه نيز شروع    گرديده است . باني مدرسه جناب آقاي دكتر احمد جواديان مي باشد .
 
– ساعت 4:00 الي4:30 بعدازظهر روستاي چاه يوسف در غرب  شهرستان سده با 41 خانوار و 185 نفر جمعيت كه عمدتاً كشاورز بدون زمين و يا  دامدارمي باشند . روستا داراي آب لوله كشي  بوده و اخيراً  برق آن  نيزوصل گرديده است .  از  دخمه اي كه  به غلط  حمام  ناميده  ميشد  وهمچنین خانه هاي خشت گلي روستا بازديد  بعمل آمد .كلنگ احداث يكباب حمام روستائي  به مساحت  حدود 60 متر مربع به هزينة  شركت جي– تي– آي و با مشاركت  نيروي انساني مردم روستابه زمين زده شد كه پيشنهاد گرديد در مجاورت  حمام  يكباب سرويس
بهداشتي نيزاحداث گردد .
– اهالي روستاي چاه يوسف مصراً خواستاراحداث يكباب سالن چند منظورهبودند كه اين امر  با  قول مساعد آقاي كريم جعفر پيشه محقق گردید     مقرر  شد  سالني  به  مساحت  حدود 120 متر مربع  به  هزينة  ايشان (يكصد ميليون ريال) و با مشاركت مردم روستا ساخته شود .
– در پايان از غسالخانة احداثي توسط مؤسسة رفاه و تعاون امام صادق( ع )  نيز بازديد گرديد .
-ساعت 5:15 الي 6:00  بعدازظهر در ميان استقبال گرم و پرشور مردم و دانش آموزان روستاي قومنجان سالن سلف سرويس مدرسه كه باني آن آقاي حامد ناظم رضوي  بود ، افتتاح گرديد .
سالن با كيفيت بسيارخوب ساخته شده و تجهيز گرديده است . از محل  آشپزخانه و  سرويس  بهداشتي و انبار نيز بازديد  به عمل آمد وپيشنهاد گرديد درب سرويس  بهداشتي از طرف داخل آشپزخانه  بستهو از طرف بيرون باز شود .آقاي  حامد ناظم رضوي  باني محترم  پروژه  طي سخنان  پرشوري ازعشق و علاقة وافر خود به ادامة راه  مجتبي كاشاني و بسط و گسترش نیكوکاري و نيك انديشي ياد  نمود و اينكه اگر  بخشش از تمام  آنچهداريم انجام گيرد ارزشمندتر است تا از قسمتي از آنچه كه داريم .سپس ايشان در مورد  توصية ارزشمند  مادرشان در بدو شروع كارهايتجاري شان كه  خواسته  بودند  پول حرام  قاطي  مالشان نشود سخنگفتند و در پايان از عشق به ايران و ايراني بودن .كمبود  سالن 2 دستگاه كولر آبي بود كه آقاي حامد  ناظم رضوي قول تهيه آن را دادند . همچنين والدة  مكرمة  ايشان مبلغ /15.000.000ريال براي تجهيز سالن و آشپزخانه اهدا نمودند .
–  ساعت 6:15 الي7:00 بعد از ظهر افتتاح دبيرستان 1+4 كلاسة روستاي    دوست آباد كه ديواركشي و سرويس  بهداشتي  آنهم  تكميل گرديده  و    در حال محوطه سازي مي باشد . جناب آقاي كريم جعفر پيشه  ضمن   تشكر از مسئولين دست اندركار ،  به نيابت از طرف همسرشان سركار   خانم سوسن نيرومند مدرسه را افتتاح نمودند . خواستة مسئولين کمبود    رادياتورهاي تأسيساتي  بود كه قرار  شد ليست آن ارائه شود تا تهيه و ارسال شود .
اجراي سرود توسط گروه دانش آموزان دختر بسیارمورد توجه  واقع شدكه جهت تقدير از آنان آقاي مهدي مسكني به نمايندگي از گروه رشدمبلغ دو ميليون ريال اهدا نمودند .
– ساعت 7:30 الي8:00  بعدازظهر كلنگ زني مدرسة 4 كلاسة دخترانه درشهر سرايان بنام بانی محترمه سرکار خانم عصمت مدرسه ای که این  مدرسه در مجاورت مدرسة آزادگان احداث و از طريق راهرو بهم وصل خواهد شد .
–  ساعت 8:00 الي8:30  بعداز ظهر افتتاح سالن سلف سرويس كرامت در  سرايان توسط باني محترم جناب آقاي حامد ناظم رضوي .استقبال كم  نظير دانش آموزان مدرسه كرامت با ايجاد  بستري از گل
و پونه هاي وحشي و دكلمة متن جذاب و گيراي يكي از دانش آموزان كه فضاي موجود را  بسيار عطر آگين  نموده بود ضمن تشكر و تقديراز مسئولين محترم ومهندس ناظر و پيمانكار مقرر شد مبلغ/15.000.000ريال جهت جدول گذاري اطراف سالن وتأمين قسمتي از طلب پيمانكار توسط آقاي حامدرضوي تأمين گردد .
– طبق  مذاكره  با  آقاي  غلامرضا  خالقي و آقاي علی طالبي مقرر شدديواركشي و محوطه سازي  مدرسة روستاي گزنشك  ( باني خانم طيبه طلاكوب ) به هزينة جامعة ياوري انجام پذيرد.
– ساعت 10:00 شب  برگشت به  قائن و  بازديد از  ” مقبرة اباذرجمهر” شاعر و عارف قائني و سپس پذيرائي مسئولين آموزش و پرورش بصرف  شام در تراس آرامگاه مشرف بر شهر قائن كه بسيار با صفا و ديدني بود .
   
پنجشنبه  27/2/1386
 
– ساعت 5:00 الي7:30 پياده روي و بازديداز قلاع سنگي دورة هخامنشيانبر فراز  تپه هاي سنگي شهرستان  قائن  و سپس  صرف  صبحانه  درحضور مسئولين آموزش و پرورش
– ساعت 8:30 الي 9:00 روستاي خونيك سفلي در مسير قائن  به منطقة زيركوه با 103 خانوار و 399 نفر جمعيت ( طبق آخرين سرشماري )كه  با حضور آقاي اكبري  بخشدار محترم قائن كلنگ حمام روستائي ( باني  شركت جي-تي – آي ) توسط دوشيزه بهارراد بر زمين زده شد .
– ساعت10:30 الي11:00 جلسة مشترك با مسئولين ادارات منطقة زيركوه،درخواست رئيس آموزش و پرورش منطقة زيركوه مبني بر احداث سالن چند منظوره جهت اولويت بندي به اقاي طالبي تسليم گرديد.
–  ساعت11:20الي12:30 افتتاح مدرسة2 + 4 كلاسة مقطع دبستان روستايگزخت  نزديك  مرز افغانستان كه توسط  باني محترمه دوشيزه بهار راد افتتاح گر  دید عمليات ساختماني مدرسه تقريباً خاتمه يافته ولي  نرمة سيمانكاري نما،  نصب لوح سر درب و نقاشي داخل ساختمان باقيمانده است . با توجه به   تراكم جمعيتي روستا ( 190 خانوار با 860 نفر جمعيت ساكن ) نياز مبرم به  مدرسة  راهنمائي  داشتند  كه در حال حاضر از دبستان ساخته  شده بصورت مشترك ومختلط استفاده ميشود . همچنين سرويس بهداشتي درحال اجرا  ولي  محوطه سازی و ديواركشي آن  شروع  نشده و  نياز  به تأمين بودجة سهم دولت دارد .ضمن تقدير و تشكر از مسئولين و  پيمانكار زحمتكش  ساختمان ( آقاي جهانگرد ) مقرر  شد از  طرف جامعة  ياوري  مبلغ  /10.000.000 ريال بعنوان  پاداش به پيمانكار پرداخت گردد.
– ساعت3:30 الي 4:15 بعدازظهر افتتاح مدرسة2+6 كلاسة‌ روستاي استند كه به همت والاي مديران شركت رستا فن ارتباط ساخته شده است . باوجود قول قطعي مسئولين وپيمانكار در سفر نظارتي (1/2/1386)مدرس  فقط درحد  95%  آماده گرديده و قسمتي از سفيدكاري اطاقها وكفسازي  و كاشيكاري  لوح  سر  درب  با  وجود  تأمين مصالح و تجهيزات لازمه   انجام  نشده  است . لكن سرويس  بهداشتي و ديواركشي محوطه خاتمه  يافته و جدول گذاري و محوطه سازي  نيز در حال  اجرا  مي باشد بطوركلي مدرسه كيفيت اجرائي بسيارخوبي داشته و بويژه  بنا به خواستة باني  محترم  از  تأسيسات  سرمائي (كولر )  و گرمائي (حرارت مركزي )  برخوردار مي باشد .  از آقاي  بخشدار  و  مسئولين  آموزش و  پرورش منطقة زيركوه خواسته شد علت عدم نصب لوح سر درب كه با زحمت بسيار از اصفهان تهيه و به محل حمل گرديده بود ، پيگيري و گزارش شود پس از عرض خير مقدم  توسط روحاني  محترم روستا و ارائه  گزارشات مسئولين محترم ،  مدرسه  توسط آ قاي مهندس حسن طاهرخاني  قائم مقام مدير عامل شركت ” رستا فن ارتباط”  افتتاح و سپس  بطور كامل مورد بازديد قرار گرفت .
–  ساعت 4:30 الي 5:15  بعدازظهر  بازديد ازحسينية در حال ساخت روستا توسط آقاي مهندس طاهرخاني و آقاي مهندس علي جمشيدي .اداي فريضة نماز و صرف ناهار در مسجد روستاي استند
– ساعت 6:30 الي7:00  بعدازظهر  بازديد از عمليات ساختماني سالن چند   منظورة  آزادگان كه كيفيت  اجرائي آن بسيار خوب و پيشرفت آن قابل  تحسين بوده و متراژ آن از 92 متر مربع به 128 متر مربع افزايش یافته است.مجري محترم جناب آقاي ميرنظامي مدير مدرسة راهنمائي آزادگان  تقاضاي افزايش بودجه را داشتند كه طبق مذاكره با آقاي طالبی مقررشد    الباقي هزينه ها توسط سازمان توسعه و تجهيز مدارس تأمين گردد . ساختمان در حال نازك كاري  بوده  و  براي امتحانات  پايان سال آماده بهره برداري خواهد بود .
 
– ساعت 7:30 الي 7:45 بعداز ظهر حضور در هنرستان فني شهيد چمران قائن و بازديد از سالن تراشكاري و متالو ژي كه در هر قسمت مديرمحترم هنرستان توضيحاتي را ارائه و تقاضاي افزايش تجهيزات فني و تأمين گرمايش سالن كارگاه برق را داشتند كه مقرر شد موضوع به اداره توسعه و تجهيز ارائه تا ضمن بررسي اولويت بندي گردد .
– ساعت 8:15 الي 9:30 شب بازديد از عمليات اجرائي سالن سلف سرويس و آشپزخانة دبيرستان و پيش دانشگاهي شماره 19 خيامي به مساحت 355 مترمربع كه به همت خيرانديش محترم جناب آقاي مهدي متحدان و با مشاركت سازمان توسعه و تجهيز مدارس در حال احداث مي باشد . پس از حضور در سالن سلف سرويس توضيحاتي توسط آقاي شوشتري مدير مدرسه با ستحضار رسيد و كمبودها و نواقص بويژه كمبود نقدينگي و عدم تأمين مطالبات باقيمانده نيز مطرح شد كه مقرر شد جناب آقاي طالبي بطريق مقتضي در رفع تنگناي موجود اقدام نمايند. آقاي مهندس ماهوتچيان نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات شبانه روزي جناب آقاي شوشتري و تأكيد بر اينكه دلسوزي و پيشتازي مسئولين نبايستي باعث لطمه به حيثيت و اعتبار و صدمه به امكانات مالي و خانوادگي آنان گردد قول مساعد دادند حتي المقدور از محل تجهيز آشپزخانه نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
– ساعت 9:30 الي 10:30 شب بازديد از دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانة نمونة فدك كه با استقبال گرم دانش آموزان و سركار خانم مختاری مدير محترمه و مسئولين محترمه آموزشگاه در محيطي سرشار از مهر و محبت و نظم و نظافت انجام و بسيار مورد توجه و تقدير حاضرين قرار گرفت .
پس از قرائت مقاله يكي از دانش آموزان نابغة مدرسه و گزارش مدير محترمه و مسئولين ، آقاي مهندس ماهوتچيان ضمن تقدير و سپاس از نظم و نظافت حاكم بر مدرسه كه نشان از ” مديريت صحيح و دلسوز” و” احساس مسئوليت دانش آموزان ” بود كلنگ آزمايشگاه مدرسه را بنام والدة خود سركار خانم شمسي مقيمي به زمين زدند .
– ساعت 10:30 الي 11:30 شب صرف شام در سالن سلف سرويس مدرسة فدك و استماع اشعار سروده شده توسط جناب آقاي مختاري .
 
 
جمعه  28/2/1386
 
– ساعت 7:00 الي7:30  بازديد از ساختمان دردست احداث  مركز سي تي اسكن  بيمارستان 90  تختخوابي قائن كه به همت ياوران جامعة ياوري  خراسان  توسط  پيمانكار محترم آقاي خرسندي بصورت شبانه روزي در حال اجرا مي باشد . مرحلة اجرائي نصب اسكلت  فلزي و كيفيت اجرائي بسيار خوب ميباشد .
-ساعت 8:30 الي 9:30 افتتاح مدرسة 2+3 كلاسة روستاي زول ( قائن ) بنام دوشيزه باران راد .مدرسه در داخل روستاي  پر جمعيت و محروم  زول  به  مساحت 250مترمربع با كيفيت بسيار عالي توسط پيمانكار دلسوز و زحمتكش جناب آقاي  پري پور و پسران ساخته شده است كه علاوه  بر كيفيت اجرائي بسيار خوب ،  نظافت و تميزي محيط  نيز مورد  توجه  حاضرين  واقع گرديد. پس از استماع گزارش مسئولين محترم وسخنراني باني محترم،آقاي مهندس ماهوتچيان از عمل بسيار زيبا وخداپسندانه  باني محترم(جناب آقاي علي راد ) در ثبت دو مدرسه بنام دختران خود  دوشيزگان بهار و  باران و تآثیر  آن در هدایت  فکری  آنان در  مسیر  خوشبختی و انساندوستي و همچنين  حفاظت  آنان از  فساد و تباهي  ياد  نموده و
ضمن تقدير و تشكرازمسئولين محترم آموزش و پرورش وسازمان توسعهو تجهیز، بویژه مهندس ناظر محترم  جناب آقای اعتمادی ، از زحمات پيمانكار محترم  نيز قدرداني نموده و دو قطعه سكه  بهار آزادي را به رسم تشكر به آنان اهدا  نمودند .  دوشيزه بهار راد  به  نيابت از طرف خواهر كوچكتر شان  دوشيزه  باران راد  مدرسه  را  افتتاح  نمودند  وسپس فضاهاي داخلي وكلاس هاي درس نيز مورد بازديد قرار گرفت .  تقاضاي اهالي روستا جهت ساخت سالن چند منظوره كه مورد استفاده     دانش آموزان دو مدرسه واهالي روستاخواهد بود مورد قبول واقع و مقرر شد . پس از الويت بندي  و  تأمين  بودجه ،  همزمان  با  ديواركشي و  محوطه سازي احداث گردد .
– ساعت 9:30 حركت  به سمت  بيرجند و مراجعت  به  تهران در ساعت
11:45 با هواپيمائي ايران اير

 

 

بنام ياور ياوران
 
گزارش سفر جامعه ياوري فرهنگي به استان خراسان جنوبي
 
26- 28 ارديبهشت ماه 1385
 
به يمن اهداف و رسالت جامعه ياوري اين سفر نيز از ويژگي هاي خاصي برخوردار بود :
 
1-  تركيب  سني همسفران از كوچكترين ياور مدرسه ساز ( دوشيزه بهار راد 8 ساله ) تا بزرگترين آنان (آقاي
     علي اكبرعرب زاده 72 ساله )
2-  با وجود كمترين حضور خانم ها در اين سفر ( خانم كاشاني و خانم نيرومند انصراف دادند ) بيشترين مدارس افتتاح شده و پروژه هاي كلنگ زني دخترانه بودند 
3-  از نظر شغلي هيچگونه سنخيتي بين همسفران وجود نداشت. از دوشيزه محصل و بانوي خانه دار تا صاحبان مشاغل آزاد و مهندس و هنرمند و . . . . .
4-  تركيبي ازمؤسسات خيريه ديگر نيز مهمان وهمسفر بودند :
-آقايان ملك شاهي و عرب زاده و صادقي از مؤسسه رفاه و تعاون امام صادق ( ع )
–  آقاي مهدي مسكني ازمؤسسه خيريه‌ آل ياسين و مؤسسة‌ فرهنگي رشد-  آقاي مهندس علي جمشيدي ازمؤسسه خيريه فرداي سبز
5-  به نسبت سفرهاي قبلي پروژه هاي بيشتري  تقبل و كلنگ زني  شد :  سه باب مدرسه و چهار باب سالن
    اجتماعات وسه باب حمام روستائي و يكباب ديواركشي ومحوطه سازي جمعاً 11 پروژه  فرهنگي و بهداشتي
6-  افتتاح 6 طرح تكميلي شامل 4 باب مدرسه و 2 باب سلف سرويس
7-  بازديد از 8 مورد پروژه هاي در حال اجرا و يا پيشنهادي اهالي و مسئولين آموزش و پرورش
 
شروع سفر : ساعت 45: 6 صبح روز چهارشنبه 26/2/1386 با پرواز شماره 212
         ايران اير ورود به بيرجند ساعت 8:30
چهارشنبه 26/2/1386
– ساعت 9:00 الي12:00 شركت در جشنواره  خيرين مدرسه  ساز استان
    خراسان جنوبي ( بيرجند ) كه با حضور استاندار و رئيس سازمان خیرین
        مدرسه ساز كشور و ساير مقامات كشوري برگزار شد .
 
– ساعت 1:30 الي2:30  بعد از ظهر كلنگ  زني  مدرسة  راهنمائ 3 كلاسه شهرك چهكند واقع در جنوب غربي بيرجند .
باني محترم جناب آقاي مهندس عبدالله مقدم مبلغ /150.000.000ريال
جهت احداث مدرسه تقبل نموده و آنرا به نام پدر خويش (مهدي مقدم)نام گذاری نمودند . زمين مدرسه در يك موقعيت استثنائي كنار جاده كنارگذرشهرك  واقع گرديده  است . اجراي  پروژه  بصورت دستمزدي به آقاينصر آبادي (پيمانكار سازمان توسعه و تجهيز مدارس ) واگذار گرديده کهزمان تحويل پروژه را 20/6/86 تعيين نموده اند . 
– ساعت 2:30 الي 3:00  بعداز ظهر  بازديد از  وضعيت  رقت بار  مدرسة   استيجاري چهكند كه در ساختمان بدون نازك كاري داير مي باشد .
– ساعت 3:00 الي 3:30 بعداز ظهر از عمليات اجرائي مدرس 1+3 كلاسهدر دهل كوه (شمال غربي بيرجند) كه ديواركشي اطراف آن اجرا وتقريبا   خاتمه  يافته و عمليات  اجرائي  فونداسيون ساختمان مدرسه نيز شروع    گرديده است . باني مدرسه جناب آقاي دكتر احمد جواديان مي باشد .
 
– ساعت 4:00 الي4:30 بعدازظهر روستاي چاه يوسف در غرب  شهرستان سده با 41 خانوار و 185 نفر جمعيت كه عمدتاً كشاورز بدون زمين و يا  دامدارمي باشند . روستا داراي آب لوله كشي  بوده و اخيراً  برق آن  نيزوصل گرديده است .  از  دخمه اي كه  به غلط  حمام  ناميده  ميشد  وهمچنین خانه هاي خشت گلي روستا بازديد  بعمل آمد .كلنگ احداث يكباب حمام روستائي  به مساحت  حدود 60 متر مربع به هزينة  شركت جي– تي– آي و با مشاركت  نيروي انساني مردم روستابه زمين زده شد كه پيشنهاد گرديد در مجاورت  حمام  يكباب سرويس
بهداشتي نيزاحداث گردد .
– اهالي روستاي چاه يوسف مصراً خواستاراحداث يكباب سالن چند منظورهبودند كه اين امر  با  قول مساعد آقاي كريم جعفر پيشه محقق گردید     مقرر  شد  سالني  به  مساحت  حدود 120 متر مربع  به  هزينة  ايشان (يكصد ميليون ريال) و با مشاركت مردم روستا ساخته شود .
– در پايان از غسالخانة احداثي توسط مؤسسة رفاه و تعاون امام صادق( ع )  نيز بازديد گرديد .
-ساعت 5:15 الي 6:00  بعدازظهر در ميان استقبال گرم و پرشور مردم و دانش آموزان روستاي قومنجان سالن سلف سرويس مدرسه كه باني آن آقاي حامد ناظم رضوي  بود ، افتتاح گرديد . 
سالن با كيفيت بسيارخوب ساخته شده و تجهيز گرديده است . از محل  آشپزخانه و  سرويس  بهداشتي و انبار نيز بازديد  به عمل آمد وپيشنهاد گرديد درب سرويس  بهداشتي از طرف داخل آشپزخانه  بستهو از طرف بيرون باز شود .آقاي  حامد ناظم رضوي  باني محترم  پروژه  طي سخنان  پرشوري ازعشق و علاقة وافر خود به ادامة راه  مجتبي كاشاني و بسط و گسترش نیكوکاري و نيك انديشي ياد  نمود و اينكه اگر  بخشش از تمام  آنچهداريم انجام گيرد ارزشمندتر است تا از قسمتي از آنچه كه داريم .سپس ايشان در مورد  توصية ارزشمند  مادرشان در بدو شروع كارهايتجاري شان كه  خواسته  بودند  پول حرام  قاطي  مالشان نشود سخنگفتند و در پايان از عشق به ايران و ايراني بودن .كمبود  سالن 2 دستگاه كولر آبي بود كه آقاي حامد  ناظم رضوي قول تهيه آن را دادند . همچنين والدة  مكرمة  ايشان مبلغ /15.000.000ريال براي تجهيز سالن و آشپزخانه اهدا نمودند .
–  ساعت 6:15 الي7:00 بعد از ظهر افتتاح دبيرستان 1+4 كلاسة روستاي    دوست آباد كه ديواركشي و سرويس  بهداشتي  آنهم  تكميل گرديده  و    در حال محوطه سازي مي باشد . جناب آقاي كريم جعفر پيشه  ضمن   تشكر از مسئولين دست اندركار ،  به نيابت از طرف همسرشان سركار   خانم سوسن نيرومند مدرسه را افتتاح نمودند . خواستة مسئولين کمبود    رادياتورهاي تأسيساتي  بود كه قرار  شد ليست آن ارائه شود تا تهيه و ارسال شود .
اجراي سرود توسط گروه دانش آموزان دختر بسیارمورد توجه  واقع شدكه جهت تقدير از آنان آقاي مهدي مسكني به نمايندگي از گروه رشدمبلغ دو ميليون ريال اهدا نمودند .
– ساعت 7:30 الي8:00  بعدازظهر كلنگ زني مدرسة 4 كلاسة دخترانه درشهر سرايان بنام بانی محترمه سرکار خانم عصمت مدرسه ای که این  مدرسه در مجاورت مدرسة آزادگان احداث و از طريق راهرو بهم وصل خواهد شد .
–  ساعت 8:00 الي8:30  بعداز ظهر افتتاح سالن سلف سرويس كرامت در  سرايان توسط باني محترم جناب آقاي حامد ناظم رضوي .استقبال كم  نظير دانش آموزان مدرسه كرامت با ايجاد  بستري از گل
و پونه هاي وحشي و دكلمة متن جذاب و گيراي يكي از دانش آموزان كه فضاي موجود را  بسيار عطر آگين  نموده بود ضمن تشكر و تقديراز مسئولين محترم ومهندس ناظر و پيمانكار مقرر شد مبلغ/15.000.000ريال جهت جدول گذاري اطراف سالن وتأمين قسمتي از طلب پيمانكار توسط آقاي حامدرضوي تأمين گردد .
– طبق  مذاكره  با  آقاي  غلامرضا  خالقي و آقاي علی طالبي مقرر شدديواركشي و محوطه سازي  مدرسة روستاي گزنشك  ( باني خانم طيبه طلاكوب ) به هزينة جامعة ياوري انجام پذيرد.
– ساعت 10:00 شب  برگشت به  قائن و  بازديد از  ” مقبرة اباذرجمهر” شاعر و عارف قائني و سپس پذيرائي مسئولين آموزش و پرورش بصرف  شام در تراس آرامگاه مشرف بر شهر قائن كه بسيار با صفا و ديدني بود .
    
پنجشنبه  27/2/1386
 
– ساعت 5:00 الي7:30 پياده روي و بازديداز قلاع سنگي دورة هخامنشيانبر فراز  تپه هاي سنگي شهرستان  قائن  و سپس  صرف  صبحانه  درحضور مسئولين آموزش و پرورش
– ساعت 8:30 الي 9:00 روستاي خونيك سفلي در مسير قائن  به منطقة زيركوه با 103 خانوار و 399 نفر جمعيت ( طبق آخرين سرشماري )كه  با حضور آقاي اكبري  بخشدار محترم قائن كلنگ حمام روستائي ( باني  شركت جي-تي – آي ) توسط دوشيزه بهارراد بر زمين زده شد .
– ساعت10:30 الي11:00 جلسة مشترك با مسئولين ادارات منطقة زيركوه،درخواست رئيس آموزش و پرورش منطقة زيركوه مبني بر احداث سالن چند منظوره جهت اولويت بندي به اقاي طالبي تسليم گرديد.
–  ساعت11:20الي12:30 افتتاح مدرسة2 + 4 كلاسة مقطع دبستان روستايگزخت  نزديك  مرز افغانستان كه توسط  باني محترمه دوشيزه بهار راد افتتاح گر  دید عمليات ساختماني مدرسه تقريباً خاتمه يافته ولي  نرمة سيمانكاري نما،  نصب لوح سر درب و نقاشي داخل ساختمان باقيمانده است . با توجه به   تراكم جمعيتي روستا ( 190 خانوار با 860 نفر جمعيت ساكن ) نياز مبرم به  مدرسة  راهنمائي  داشتند  كه در حال حاضر از دبستان ساخته  شده بصورت مشترك ومختلط استفاده ميشود . همچنين سرويس بهداشتي درحال اجرا  ولي  محوطه سازی و ديواركشي آن  شروع  نشده و  نياز  به تأمين بودجة سهم دولت دارد .ضمن تقدير و تشكر از مسئولين و  پيمانكار زحمتكش  ساختمان ( آقاي جهانگرد ) مقرر  شد از  طرف جامعة  ياوري  مبلغ  /10.000.000 ريال بعنوان  پاداش به پيمانكار پرداخت گردد.
– ساعت3:30 الي 4:15 بعدازظهر افتتاح مدرسة2+6 كلاسة‌ روستاي استند كه به همت والاي مديران شركت رستا فن ارتباط ساخته شده است . باوجود قول قطعي مسئولين وپيمانكار در سفر نظارتي (1/2/1386)مدرس  فقط درحد  95%  آماده گرديده و قسمتي از سفيدكاري اطاقها وكفسازي  و كاشيكاري  لوح  سر  درب  با  وجود  تأمين مصالح و تجهيزات لازمه   انجام  نشده  است . لكن سرويس  بهداشتي و ديواركشي محوطه خاتمه  يافته و جدول گذاري و محوطه سازي  نيز در حال  اجرا  مي باشد بطوركلي مدرسه كيفيت اجرائي بسيارخوبي داشته و بويژه  بنا به خواستة باني  محترم  از  تأسيسات  سرمائي (كولر )  و گرمائي (حرارت مركزي )  برخوردار مي باشد .  از آقاي  بخشدار  و  مسئولين  آموزش و  پرورش منطقة زيركوه خواسته شد علت عدم نصب لوح سر درب كه با زحمت بسيار از اصفهان تهيه و به محل حمل گرديده بود ، پيگيري و گزارش شود پس از عرض خير مقدم  توسط روحاني  محترم روستا و ارائه  گزارشات مسئولين محترم ،  مدرسه  توسط آ قاي مهندس حسن طاهرخاني  قائم مقام مدير عامل شركت ” رستا فن ارتباط”  افتتاح و سپس  بطور كامل مورد بازديد قرار گرفت .
–  ساعت 4:30 الي 5:15  بعدازظهر  بازديد ازحسينية در حال ساخت روستا توسط آقاي مهندس طاهرخاني و آقاي مهندس علي جمشيدي .اداي فريضة نماز و صرف ناهار در مسجد روستاي استند
– ساعت 6:30 الي7:00  بعدازظهر  بازديد از عمليات ساختماني سالن چند   منظورة  آزادگان كه كيفيت  اجرائي آن بسيار خوب و پيشرفت آن قابل  تحسين بوده و متراژ آن از 92 متر مربع به 128 متر مربع افزايش یافته است.مجري محترم جناب آقاي ميرنظامي مدير مدرسة راهنمائي آزادگان  تقاضاي افزايش بودجه را داشتند كه طبق مذاكره با آقاي طالبی مقررشد    الباقي هزينه ها توسط سازمان توسعه و تجهيز مدارس تأمين گردد . ساختمان در حال نازك كاري  بوده  و  براي امتحانات  پايان سال آماده بهره برداري خواهد بود .
 
– ساعت 7:30 الي 7:45 بعداز ظهر حضور در هنرستان فني شهيد چمران قائن و بازديد از سالن تراشكاري و متالو ژي كه در هر قسمت مديرمحترم هنرستان توضيحاتي را ارائه و تقاضاي افزايش تجهيزات فني و تأمين گرمايش سالن كارگاه برق را داشتند كه مقرر شد موضوع به اداره توسعه و تجهيز ارائه تا ضمن بررسي اولويت بندي گردد .
– ساعت 8:15 الي 9:30 شب بازديد از عمليات اجرائي سالن سلف سرويس و آشپزخانة دبيرستان و پيش دانشگاهي شماره 19 خيامي به مساحت 355 مترمربع كه به همت خيرانديش محترم جناب آقاي مهدي متحدان و با مشاركت سازمان توسعه و تجهيز مدارس در حال احداث مي باشد . پس از حضور در سالن سلف سرويس توضيحاتي توسط آقاي شوشتري مدير مدرسه با ستحضار رسيد و كمبودها و نواقص بويژه كمبود نقدينگي و عدم تأمين مطالبات باقيمانده نيز مطرح شد كه مقرر شد جناب آقاي طالبي بطريق مقتضي در رفع تنگناي موجود اقدام نمايند. آقاي مهندس ماهوتچيان نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات شبانه روزي جناب آقاي شوشتري و تأكيد بر اينكه دلسوزي و پيشتازي مسئولين نبايستي باعث لطمه به حيثيت و اعتبار و صدمه به امكانات مالي و خانوادگي آنان گردد قول مساعد دادند حتي المقدور از محل تجهيز آشپزخانه نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
– ساعت 9:30 الي 10:30 شب بازديد از دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانة نمونة فدك كه با استقبال گرم دانش آموزان و سركار خانم مختاری مدير محترمه و مسئولين محترمه آموزشگاه در محيطي سرشار از مهر و محبت و نظم و نظافت انجام و بسيار مورد توجه و تقدير حاضرين قرار گرفت .
پس از قرائت مقاله يكي از دانش آموزان نابغة مدرسه و گزارش مدير محترمه و مسئولين ، آقاي مهندس ماهوتچيان ضمن تقدير و سپاس از نظم و نظافت حاكم بر مدرسه كه نشان از ” مديريت صحيح و دلسوز” و” احساس مسئوليت دانش آموزان ” بود كلنگ آزمايشگاه مدرسه را بنام والدة خود سركار خانم شمسي مقيمي به زمين زدند .
– ساعت 10:30 الي 11:30 شب صرف شام در سالن سلف سرويس مدرسة فدك و استماع اشعار سروده شده توسط جناب آقاي مختاري .
 
 
جمعه  28/2/1386
 
– ساعت 7:00 الي7:30  بازديد از ساختمان دردست احداث  مركز سي تي اسكن  بيمارستان 90  تختخوابي قائن كه به همت ياوران جامعة ياوري  خراسان  توسط  پيمانكار محترم آقاي خرسندي بصورت شبانه روزي در حال اجرا مي باشد . مرحلة اجرائي نصب اسكلت  فلزي و كيفيت اجرائي بسيار خوب ميباشد .
-ساعت 8:30 الي 9:30 افتتاح مدرسة 2+3 كلاسة روستاي زول ( قائن ) بنام دوشيزه باران راد .مدرسه در داخل روستاي  پر جمعيت و محروم  زول  به  مساحت 250مترمربع با كيفيت بسيار عالي توسط پيمانكار دلسوز و زحمتكش جناب آقاي  پري پور و پسران ساخته شده است كه علاوه  بر كيفيت اجرائي بسيار خوب ،  نظافت و تميزي محيط  نيز مورد  توجه  حاضرين  واقع گرديد. پس از استماع گزارش مسئولين محترم وسخنراني باني محترم،آقاي مهندس ماهوتچيان از عمل بسيار زيبا وخداپسندانه  باني محترم(جناب آقاي علي راد ) در ثبت دو مدرسه بنام دختران خود  دوشيزگان بهار و  باران و تآثیر  آن در هدایت  فکری  آنان در  مسیر  خوشبختی و انساندوستي و همچنين  حفاظت  آنان از  فساد و تباهي  ياد  نموده و
ضمن تقدير و تشكرازمسئولين محترم آموزش و پرورش وسازمان توسعهو تجهیز، بویژه مهندس ناظر محترم  جناب آقای اعتمادی ، از زحمات پيمانكار محترم  نيز قدرداني نموده و دو قطعه سكه  بهار آزادي را به رسم تشكر به آنان اهدا  نمودند .  دوشيزه بهار راد  به  نيابت از طرف خواهر كوچكتر شان  دوشيزه  باران راد  مدرسه  را  افتتاح  نمودند  وسپس فضاهاي داخلي وكلاس هاي درس نيز مورد بازديد قرار گرفت .  تقاضاي اهالي روستا جهت ساخت سالن چند منظوره كه مورد استفاده     دانش آموزان دو مدرسه واهالي روستاخواهد بود مورد قبول واقع و مقرر شد . پس از الويت بندي  و  تأمين  بودجه ،  همزمان  با  ديواركشي و  محوطه سازي احداث گردد .
– ساعت 9:30 حركت  به سمت  بيرجند و مراجعت  به  تهران در ساعت
11:45 با هواپيمائي ايران اير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *