بنام خدا
گزارش سفر دوره اي جامعة ياوري فرهنگي به جنوب خراسان مورخ 84/7/12
  بازديد ا زطرحهاي استان خراسان جنوبي
 

ياوران همسفر: سرکارخانم ها : فاطمه النگ (کاشاني ) – نسرين رحيمي – نگار نوروزي
                             آقايان : نوروزي– حيدري– نصرت راد– حامد رضوي– حاجي خاني– نستار– سعيدي- ماهوتچيان
شروع سفر: ساعت 8 صبح مستقيماً ا زفرودگاه بيرجند با يک دستگاه ميني بوس باتفاق آقاي خالقي (مديريت مجمع خيرين مدرسه ساز) ومسئولين آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي

1- روستاي سده :  – بازديد از خوابگاه احداثي بنام آقاي محسن قندهاري که درحال استفاده ميباشد
       – بازديد از سالن سلف سرويس نيمه کاره (فقط سقف وستون) که باني سهم خود را بطور کامل پرداخت نموده ولي  بدليل عدم  پرداخت سهم سازمان نوسازي ومدارس ،  ساختمان در مرحلة اسکلت  بوده و طبق اظهار آقاي خالقي بمجرد واريز سهم دولتي تکميل خواهد شد .
–  نياز اصلي : ديوارکشي اطراف خوابگاه روي عرصه اي به ابعاد 37 × 27 متر جمعاً به متراژ طولي 125 متر طول که برآوردهزينه آن/40.000.000 ريال ميباشد.
2- روستاي قومنجان :- پس از استقبال گرم و پرشور مردم و افتتاح حمام و سرويس بهداشتي جديد الاحداث توسط باني محترم (آقاي حامد رضوي) نماينده اهالي خواسته هاي مردم را بشرح زير اعلام نمود :
        – احداث ساختمان جهت آشپزخانه و سلف سرويس+ تأمين هزينة انشعاب برق+ سرويس جهت اياب وذهاب دانش آموزان
      –  بنابردعوت آقاي خالقي ، آقاي حامد رضوي عنوان همشهري افتخاري روستاي قومنجان راپذيرفتند
      –  آقاي حامد رضوي تهيه و دوخت ونصب تمامي پرده هاي پارچه اي خوابگاه را تقبل نمودند
      –  بنابر نيت آقاي حامد رضوي براي کل مجموعة آموزشي و خوابگاه نام ” رشد ” انتخاب گرديد.
3- روستاي دولت آباد:- از طرح مدرسه استثنائي درحال بهره برداري سرکارخانم دکترحصيبي بازديدگرديد.
                      –  درحضور اهالي روستا و دانش آموزان مدرسه، کلنگ احداث دبيرستان پنج کلاسة دولت آباد به  نيابت از طرف باني (سرکارخانم نيرومند) بزمين زده شد.
4- روستاي سرايان : – درمعيت مديران آموزش وپرورش وسازمان نوسازي ازخوابگاه پسرانة هنر(کسرائي) بازديدگرديد.
    خوابگاه دريک طبقه احداث گرديده و آماده براي احداث طبقة دوم ميباشد ، ديوارکشي وسرويس بهداشتي نيزساخته شده و بهره برداري ميگردد، محوطه سازي دردست اقدام ميباشد. درکنار اين مجموعه هنرستان ديگري توسط آستان قدس رضوي احداث وتکميل شده است .
                                –  سرودبسيار زيبائي توسط دانش آموزان دختر مدرسة اجراشد که مورد استقبال واقع شد ، خواستة معلم اين مدرسة دخترانه انجام تأسيسات شوفاژ مدرسة دخترانه بود که مقررشد درطرحهاي استاني توسط آقاي خالقي منعکس گردد.
                                –  خواستة جناب آقاي آسال (رئيس آموزش وپرورش سرايان ) نيز احداث طبقة دوم خوابگاه وافزايش سرويس بهداشتي ميباشد .
      – توسط باني ( آقاي مهندس ماهوتچيان ) طي سخناني خطاب به دانش آموزان حاضردرمحوطه قول اهداء بورسية تحصيلي به تمامي دانش آموزاني که دردانشگاههاي دولتي پذيرفته شوند داده شد.
5- روستاي کُرغَند: – دبيرستان سه کلاسة احداثي بمساحت 330 مترمربع درحضورپرشور اهالي بدست دخترباني( دوشيزه نگار نوروزي) افتتاح گرديد. نماينده شوراي ده اعلام نمودکه دبيرستان باهمت وتلاش روستائيان بدون دريافت سهم دولتي ساخته شده است و با اتحاد وکمک جمعي روستائيان علاوه بر250 مترمربع مدرسة متعهدة باني ، 80 مترمربع سالن نيزبه آن افزوده شده و تمامي نيروي انساني با توالي نوبت توسط روستائيان تأمين شده است .
    – تقاضاي روستائيان محوطه سازي دبيرستان و احداث خوابگاه اعلام شد.
    – باني محترم جناب آقاي نوروزي بعنوان شهروند افتخاري روستاي کُرغَند پذيرفته شدند.
    – باني محترم پس ازايراد سخناني هزينة فضاسازي محوطه دبيرستان را متقبل شدند.
    – باني محترم ( آقاي نوروزي ) همچنين بورسية تحصيلي دانش آموزان راه يافته به دانشگاههاي دولتي را پذيرا شدند.
6- روستاي دهشک : –     از ديوارکشي اطراف محوطه مدرسه احداثي توسط باني محترم (سرکارخانم قندهاري) بازديد شد که ديوارکشي کاملاً فني و زيبا ساخته شده بود ، فونداسيون و پي ديوار به ارتفاع 70 سانتيمترباسنگ چيني و بقيه باآجرنما اجرا شده بود.هزينة احداث 170مترطول ديوارکه بدستورآقاي محمدحقاني ساخته شده است /50.000.000 ريال اعلام شدکه بنابه اظهارخانم کاشاني 50% آن توسط خانم قندهاري و الباقي توسط آقاي دکترمحمود زادگان و جامعة ياوري تأمين گرديده است .
7- روستاي خضري ( دشت بياض) : – ازحمام وسرويس بهداشتي ساخته شده درکنارخوابگاه احداثي باني (آقاي علي نصرت راد) بازديد گرديد . خوابگاه وسرويس احداثي بنحواحسن ساخته شده بود. لکن خوابگاه قبلي که توسط باني نيز سنگ کاري شده است نياز به تعمير و مرمت دارد .
        – باني محترم آقاي علي راد هزينه احداث سالن غذاخوري و مرمت خوابگاه و تجهيزات داخلي را تقبل فرمودند .   
8- روستاي رجينگ :- روستاي رجينگ بفاصلة 48کيلومترازجادة آسفالته درشرق جاده قائن به گناباد (نزديک مرزافعانستان) قرارگرفته و فاقد راه آسفالته و برق و آب و تلفن ميباشد .
        – بازديد ازمدرسة يک کلاسة ساخته شده توسط باني محترمه (سرکارخانم نسرين رحيمي) درساعات اولية شب شروع و افتتاح مدرسه درکنار استقبال پرشور مردم روستا و زير نورفانوس انجام گرفت
        فضاي روحاني بوجود آمده ازحضوراهالي ودانش آموزان وياوران جامعة باشعري از مجتبي کاشاني که توسط باني محترمه دکلمه شد وصف ناپذيربود .
        – هداياي خانم رحيمي شامل کيف و لوازم التحريربين دانش آموزان تقسيم شد.
        – از مدرسة قبلي که بي هيچ شباهتي به مدرسه وحتي اطاق بود بازديد گرديد.
        – خواستة اهالي که احداث يک باب حمام و سرويس بهداشتي جهت استفاده توأمان اهالي و مدرسه بودتوسط باني محترمه اجابت گرديد.
9- شهر قائن :      – بازديدوافتتاح خوابگاه دخترانة فدک (بنام مرحوم علي اسديان )که اين خوابگاه بسيارخوب  و اصولي درکنارمدرسة فدک ساخته شده و بامديريتي شايسته درنهايت تميزي ونظم وانظباط وزيبائي نگهداري ميشود.حدود 170 دانش آموز درآن سکونت دارند ، ازسالن خوابگاه قبلي نيز بعنوان نمازخانه ومحل اجتماعات استفاده ميگردد. اعضاي جامعة ياوري باتوجه به مديريت بسيارخوب وشايستة مدرسة فوق تصميم گرفتند :
    1- بورسيه هاي تحصيلي مورد نياز دانش آموزان طبق نظرآقاي خالقي پرداخت گردد.
    2- جهت پذيرفته شدگان به دانشگاه ( 75 نفرپيش دانشگاهي درمدرسه مشغول تحصيل هستند) هدايائي اهداء گردد.
    3- جهت مديرو معاونين و مسئولان مدرسه 7 قطعه سکه بهارآزادي برسم تشکراهداء گردد.

روز دوم سفر1384/7/13:
حرکت از قائن ساعت 8:30 که جناب آقاي مهندس غلامحسين شافعي نيز به جمع ياوران پيوستند.
1-قائن :     – بازديدازمدرسة14کلاسة احداثي توسط خانوادة خيامي به جهت تطبيق نيازهاي منطقه درطرحهاي آتي.
2- روستاي کلاته نصير:- استقبال بسيارگرم وپرشوروصميمانة اهالي بابيش از ده گوسفند قرباني که ازذبح آنها جلوگيري شد
    – مدرسه راهنمائي 5کلاسة احداثي توسط باني (خانوادة ماهوتچيان) افتتاح وبازديد شد .
    – مدرسه قديمي شامل سه اطاق نيزتوسط مديرمدرسه جهت کارگاه –فروشگاه وانباري اختصاص داده شده است .
    – دراجتماع گرم وپرشوراهالي که هيچ خواسته اي را ابراز ننمودند باني خود راهمشهري افتخاري اهالي اعلام نمود .
    –  باني هزينة تکميل ديوار اطراف و محوطه سازي را تقبل نمود
    – باني تقاضا نمود ضمن اضافه نمودن دو اطاق به قسمت قديمي مدرسه تمامي آن قسمت (شامل 5 اطاق) بعنوان مدرسه حرفه اي جهت يادگيري فن وحرفه منجمله قاليبافي وصنعتگري مورد استفاده قرارگيرد .
    – باني تقبل نمود به دانش آموزان رتبة ممتاز بورسيه اهداء شود .
3- روستاي فلک :     – دبستان احداثي شامل سه کلاس که دوکلاس قبلي نيزبه آن منضم شده است بازديدو نيابتاً ازطرف باني محترم (آقاي محمد عبدليان) افتتاح گرديد.
    – سرويس بهداشتي نيز درحياط مدرسه توسط آموزش وپرورش احداث شده است
    – هدايائي توسط ياوران بين دانش آموزان تقسيم گرديد.
4- قائن :     – ازهنرستان دخترانة عقيلة بني هاشم وهمچنين گلخانة آموزشي مربوط به هنرستان بازديد گرديد.
    – درحضور مسئولان شهر منجلمه شهردار محترم قائن و رؤساومديران آموزش وپرورش وهنرجويان هنرستان دخترانة عقيله و ياوران جامعة ياوري فرهنگي کلنگ احداث آموزشگاه فني حرفه اي “دکترمجتبي کاشاني ” برزمين زده شد.آقاي رضائي رياست محترم آموزش و پرورش قائن وآقاي خالقي مديريت مجمع خيرين استان ، آقاي مهندس شافعي وآقاي مهندس ماهوتچيان به نيابت از اعضاي جامعة ياوري فرهنگي طي سخناني از مقام شامخ بنيانگذار جامعة ياوري فرهنگي تجليل و خاطره هائي از اعمال و رفتارو نيات پاک آن روانشاد را برشمردند وبرنفوذ شعروکلام وفکروي دراذهان مردم آن خطه بويژه دانش آموزان منطقه تأکيدنمودند. همچنين اعلام شد ساختمان آموزشگاه فني حرفه اي به پاس قدرداني از دکترمجتبي کاشاني که باشروع فعاليت فرهنگي درمنطقة قائن اولين مدرسه را در روستاي پرويزآباد قائن بنا نهاده اند با زيربناي تقريبي 1850 مترمربع وبا هزينه اي بالغ بر4 ميليارد ريال توسط جامعة ياوري فرهنگي خراسان ( به مديريت جناب آقاي مهندس شافعي ) وسازمان توسعه وتجهيز مدارس ساخته خواهد شد.
    –  درجمع حضارجناب آقاي مهندس الهي شهردارمحترم قائن نيز اعلام نمودندکه يکي ازخيابان هاي شهرقائن بنام دکترمجتبي کاشاني نامگذاري خواهد شد .
–    جامعة ياوري فرهنگي نيز جهت همکاري درساخت اين بنا با جامعة ياوري فرهنگي خراسان اعلام آمادگي نمود .

 ساعت 1:30 بازگشت به قائن – صرف ناهار – ساعت 3 حرکت به سمت بيرجند
5- روستاي مهمويه : بازيد از مجتمع آموزشي افسانة دبيري :
    – درمدرسة راهنمائي افسانه دبيري درحال حاضر 130 دانش آموز دخترمشغول تحصيل هستند که 30 نفرآنان بومي بوده وحدود يکصدنفراز روستاهاي اطراف درخوابگاهي ساکن هستند که گنجايش فقط70نفررا دارد و فاقدسرويس بهداشتي وحمام ميباشد.
    – اخيراً  يکباب سالن سلف سرويس بمساحت تقريبي 180 متر مربع به هزينة  مشترک باني محترم(آقاي دکترجوادکرباسي زاده ) وسازمان تجهيزونوسازي مدارس ساخته شده است وسالن قبلي بازسازي وتبديل به آشپزخانه شده است .
    – بعلت کمبود جا و کلاس يکي از کلاس هاي درس تعطيل گشته و کلاس ديگر در گوشه اي از سالن ناهارخوري تشکيل ميگردد.

    – نيازهاي اصلي مجتمع شامل سه قسمت ميباشد :
    1- افزايش دوباب کلاس درس به مدرسه         
    2- احداث حمام وسرويس بهداشتي متصل به خوابگاه
    3- ديوارکشي و فضاسازي محوطة مجتمع
    – طبق توافقات بعمل آمده با مسئولين آموزش وپرورش مقررشد با تعهد مبلغ/200.000.000ريال توسط باني محترم که مبلغ/50.000.000ريال نيز پرداخت گرديده است بترتيب الويت کارهاي زير با پرداخت بموقع سهم آموزش وپرورش انجام گيرد :
    1- ساخت سرويس بهداشتي و حمام درضلع شمالغربي خوابگاه – متصل به آن حداکثربه مساحت 40 مترمربع
    2- توسعه مدرسه درقسمت غربي آن شامل دو باب کلاس درس به مساحت تقريبي 60 مترمربع
    3- ديوارکشي به متراژ 270 مترطول با رعايت اصول فني و سنگ چيني و ديوارآجري وهمچنين احداث سردرب ورودي طبق نقشه
    4- فضاسازي محوطه شامل جدول گذاري و بتن ريزي
6- روستاي مهمويه : بازديد ازمدرسة راهنمائي پسرانة سه کلاسة قديمي :
    – بازديد ازفونداسيون احداثي جهت خوابگاه پسرانة دوطبقه بمساحت 560 مترمربع که حدود 300 متر  مربع فونداسيون طبقة همکف با هزينه اي بالغ بر/390.000.000 ريال سنگ چيني – آرماتوربندي و بتن ريزي گرديده و آماده براي ادامة پروژه ميباشد .
    – طبق  اظهار آقاي خالقي مبلغ /50.000.000 ريال پرداختي جامعة  ياوري براي اين پروژه  طبق دستورآقاي سياري با هماهنگي آقاي حسيني جهت تکميل خوابگاه خانم دکترحصيبي درروستاي شاخن مصروف شده است .
    – مقررگرديد با اختصاص مبلغ /150.000.000ريال توسط باني اين خوابگاه نيزتکميل گردد.
7- دهنو    – بازديد از دبستان 5 کلاسة موجود وبررسي موقعيت زمين هاي موجودجهت احداث مدارس جديد-

کلنگ احداث يکباب  مدرسة  راهنمائي سه کلاسه به نيابت از طرف باني محترم ( آقاي مهندس حسن رفتاري ) به زمين زده شد .
8- کلنگ احداث دبستان سه کلاسة روستاي زول توسط وکيل باني جناب آقاي علي نصرت راد به زمين زده شد .
9- کلنگ احداث مدرسة راهنمائي سه کلاسة روستاي گزخت درنزديکي مرز افغانستان نيز توسط وکيل باني جناب آقاي علي نصرت راد به زمين زده شد .
10- بيرجند :    – بازديد از مرکز آموزش کودکان استثنائي تدبيرکه طي آن توضيحات مفصلي توسط جناب آقاي هاونگي مديريت آموزش کودکان استثنائي استان خراسان جنوبي و سرکارخانم سيدآبادي و مديريت مرکز باستماع حاضرين رسيد. اين مرکز شامل 17 اطاق جمعاً بمساحت 1650 مترمربع ميباشد که به اتفاق سه مرکزديگر فقط 10%  از کودکان استثنائي استان راپوشش تحصيلي ميدهد و همين مرکز نيز باکمبود شديد تجهيزات مواجه ميباشد .

    – بيشترين نيازهاي مرکزآموزشي را لوازم آموزشي و تربيت بدني و آزمايشگاه اعلام شد که مقررشد          
    ليست نيازها توسط آقاي خالقي ارسال و مبلغ /20.000.000ريال کمک تعهد شده توسط آقاي سياري نيز توسط جامعة ياوري پرداخت گردد.
11- جلسة هماهنگي باجناب آقاي ديمه ور رئيس آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي و آقاي مهندس اوليائي رئيس سازمان توسعه وتجهيز مدارس وآقاي زميني رياست ادارة فني حرفه اي استان وآقاي نارمنجي رئيس آموزش و پرورش بيرجند و ساير مسئولين و مديران :           
    – ابتدا جناب آقاي ديمه ورطي سخنان مبسوطي پيرامون فعاليت هاي آموزش وپرورش وکمبودها و  کمک خيرين مدرسه توضيحاتي  دادند و آمار خيلي دقيق و جالب و تکان دهنده اي از پراکندگي جمعيت و دانش آموزان استان ، پوشش تحصيلي و رشد فرهنگي ودرصد قبولي دانش آموزان را ارائه دادند و خواستار فعاليت بيشترجامعه ياوري دراستان و هماهنگي باسايرمجامع خيرين شدند.
    – توسط آقاي مهندس ماهوتچيان گزارشي از سازمان جديد جامعة ياوري و نحوة فعاليت آتي آن به  استحضار رسيد ومواردي نيز بشرح زير خواستار شدند :
    – تسريع درپرداخت سهم دولت دراحداث مدارس و ياخوابگاههاي متعهده توسط جامعه ياوري
    – تهيه و تجهيز امکانات داخلي خوابگاه ها نظير تخت وکمد و غيره
    – ارائه آمار دقيق از آموزش وپرورش استان همچنين آماري از فعاليت هاي قبلي جامعه ياوري
    – تشويق مسئولان لايق بويژه مسئولين دبيرستان نمونة دخترانة فدک و سايرمسئولين
    – اجراي برنامه هاي بزرگداشت سالگرد فوت دکترمجتبي کاشاني با اشاعة افکارواشعاروکتابهاي
    آن روانشاد از طريق برگزاري جلسات بحث و تبادل در داخل مدارس

جلسه درساعت 10:30 خاتمه يافت و همسفران ساعت 8 روز پنجشنبه عازم تهران گرديدند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *