بنام خدا

گزارش سفر دوره ای جامعة ياوری فرهنگی به خراسان جنوبی مورخ 2/10/1384
( بازديد و نظارت برطرحهای اجرائي جنوب خراسان )

ياوران همسفر: آقايان:حامدجمشيدی- عباس واصغرو صدرا حيدری منفرد- رضاغريبی پور-حسن ماهوتچيان- بهروزناصحی- علی نصرت راد-  محمد نوروزی
شروع سفر : ساعت 8 صبح روزجمعه مورخة 2/10/84 مستقيماً از فرودگاه مشهد شروع شد که به جهت صرفه جويي در وقت در دو گروه جداگانه انجام شد .
گروه يک : شامل آقايان عباس و اصغر و صدرا حيدری و محمد نوروزی در معيت نمايندگان آموزش و پرورش به سمت نيشابورحرکت که طبق برنامه پيش بينی شده کلنگ مدرسة 4 کلاسه در روستای گلبو(محل خدمت نظام وظیفه آقای عباس حيدری ) به زمين زده شد و پس از بازديد از مناطق محروم و مذاکره با مردم و مسئولان شهرستان نيشابور و روستای گلبو در اطراف قائن به گروه دوم ملحق شدند .
گروه دو : شامل بقيه ياوران همسفربا يکدستگاه سواری پژو و به همراه گروهی ديگراز ياوران استان خراسان منجمله آقايان غلامحسين شافعی وناصرنويدنيا ومحمدسروقدی ورضانويدنيا بهمراه خانواده هايشان از مسيرتربت حيدريه وگناباد عازم قائن گرديدند.
1-    روستای مهنه از توابع شهرتربت حيدريه :
آرامگاه عارف نامی ايران شيخ ابوسعيد ابوالخيرکه طبق روايات وقرائن درروستای مهنه قراردارد مورد بازديد قرارگرفت . ساختمان موجود که حدود چهل سال پيش ساخته شده بعد از انقلاب تحت سرپرستی سازمان ميراث فرهنگی قرارگرفته است لکن مزاروصحن ، شبستان و اقامتگاه زائران ازنظرساختمانی ومعماری ورفاهی وبهداشتی بهيچوجه مناسب نبود و به ناچار اقداماتی از طرف سازمان ميراث فرهنگی جهت استحکام بنا وتعميرات بنائی دردست اقدام بودکه کافی بنظر نمی رسيد . همسفران پس از قرائت فاتحه برمزارآن شيخ عارف فرزانه و بازديد از اماکن موجود ووضع آشفتة صحن وحياط ، محل بقعه را ترک نمودند و مقررشد ضمن تماس با مسئولان ذيربط و برآورد هزينه ، موضوع در جلسة هيئت مديره مطرح تا تصميم لازم گرفته شود
2-    روستای برکوک :
افتتاح مدرسة 4 کلاسة مقطع ابتدائی توسط بانی محترم جناب آقای ناصرنويد نيا که به قرار اطلاع ، ايشان با خانواده خود ساليان دراز مقيم کشور ژاپن بوده ولی با ايمان به عمل خير ونيت انساندوستانه تصميم به ساخت دو باب مدرسه در وطن خودگرفته و موضوع را با آقای شافعی مطرح نموده اندکه منجر به کلنگ زنی اين مدرسه درسوم فروردين ماه 1384 و افتتاح آن در اين سفر گرديد . مدرسة ساخته شده با کيفيت خوب و مشخصات فنی سازمان نوسازی مدارس جهت دانش آموزان روستای برکوک و روستاهای اطراف احداث گرديد . طبق توافقات بعمل آمده ساخت سرويس بهداشتی و ديوارکشی اطراف مدرسه توسط سازمان نوسازی وتوسعه وتجهيز مدارس استان خراسان جنوبی تعهد گرديده است . در خاتمة بازديد هدايای نوشت افزاری بين دانش آموزان توزيع گرديد .
3-    روستای محمد آباد :
در اين روستا مدرسة 4 کلاسه ای در سال 1373 توسط جامعه ياوری احداث گرديده بود که باتوجه به رشد جمعيت روستا (که يکی از عوامل آن وجود مدرسه ودر نتيجه دلگرمی روستائيان به کشت وکار بيشتر بوده است ) چهارکلاس ديگر نيزبه آن افزوده گرديده است . توسعة اين مدرسه که کلنگ آن درسوم فروردين ماه 84 به زمين زده شده بود توسط بانی محترم آقای ناصرنويدنيا تقبل گرديده ولی ساخت سرويس بهداشتی و ديوارکشی اطراف آن توسط سازمان توسعه وتجهيز مدارس تعهد شده است . درپايان برنامه نيزهدايای نوشت افزاری بين دانش آموزان توزيع گرديد .

4-    روستای دولت آباد سرايان :
ازعمليات احداث دبيرستان 6کلاسة ارشاد که کلنگ آن درسفر12/7/84 جامعة ياوری به نيابت از طرف بانی محترمه سرکارخانم نيرومند به زمين زده شده بود بازديد گرديد . طبق اظهار جناب آقای حسن آسال رئيس آموزش و پرورش سرايان عمليات اجرائی مدرسه بدليل تغييرنقشه های اجرائی و تأخيردر تحويل زمين از اواسط آذر ماه شروع گرديده و در حال حاضر در مرحله فونداسيون مي باشد که تعهد تحويل آن  ارديبهشت ماه  1385می باشد . به منظوراحتمال توسعة مدرسه و تبديل آن به آموزشگاه نيز پيش بينی های لازمه در فونداسيون صورت گرفته بود.
5-    روستای کرغند :
پس ازپيوستن گروه يک به گروه دو ، مدرسه و سالن چند منظوره روستای کرغند که درسفر قبلی جامعةياوری افتتاح شده بود مجدداً مورد بازديدقرارگرفت . سرويس بهداشتی تکميل گرديده و ديوارکشی درحد50 % درحال اجرا مي باشد جلسه ای نيز با حضور روستائيان و مسئولان درمحل نمازخانه برگزار شد و پس از ايراد سخنانی ، بانی محترم جناب آقای محمد نوروزی ازمردم خواست باخودياری و صرفه جوئی در هزينه ها ترتيبی بدهند که مازاد مبالغ متعهدة بانی صرف ساختن يک درمانگاه در محل اين روستا گردد.
6- قائن :
    درساعت30 :10 شب درمحل مدرسة راهنمائی آزادگان واقع درمجاورت خانة معلم و مجتمع آموزشی محمودية شماره 19 خيامی حضور يافته و از محل سلف سرويس وخوابگاه مورد تقاضا بازديد بعمل آمد . توضيحاتی نيز توسط آقای شوشتری مديرمحترم مدرسه داده شد و مقررشد موضوع درجلسة آتی هيئت مديره مطرح گردد.

  روز دوم سفر- شنبه 84/10/3 :
     حرکت از قائن ساعت 7 صبح که بدليل صرفه جوئی در وقت در سه گروه جداگانه به سفرادامه داده شد :
گروه يک : شامل آقايان حامد جمشيدی و رضا غريبی پور باتفاق مسئولين آموزش و پرورش جهت بازديداز روستاهای بُزن آباد و استند جهت انتخاب محل احداث مدرسه 4 کلاسه اي که به هزينة شرکت مهندسی رستا فن بعنوان بانی ساخته خواهد شد عازم شدند .که بقرار اطلاع روستای استند جهت ساخت اولين مدرسة بانی انتخاب گرديد و مواردی نيز در جهت استحکام بنا و تأمين گرما با سيستم حرارت مرکزی مورد تقاضا بود که در اين خصوص با جناب آقای مهندس اوليائی رياست محترم سازمان توسعه وتجهيز مدارس خراسان جنوبی مذاکره شد تا در طراحی مدرسه مد نظر قرارگيرد .

 اين گروه پس ازخاتمة بازديد درساعت 11به تهران مراجعت نمودند.

گروه دو : شامل آقايان شافعی و نويدنيا و ساير ياوران خراسانی پس از انجام يک عمل انساندوستانة ديگر و آزادی يک زندانی محکوم به پرداخت ديه به مشهد بازگشتند .
گروه سه : شامل آقايان عباس و اصغر و صدرا حيدری وحسن ماهوتچيان و بهروزناصحی و علی نصرت راد ومحمد نوروزی عازم بيرجند شدند :
1-    روستای مهمويه :
در بازديد از توسعة فضای آموزشی افسانه دبيری و ديوارکشی اطراف آن که توسط بانی محترم آقای دکترکرباسی زاده ساخته می شود مواردی بشرح زيرمشاهده گرديد :
–    عدم استحکام کافی ديوار موجود که قبلاً توسط اهالی روستا ساخته شده بود کاملاً محرز بود که طبق مذاکره با آقای مهندس اوليائی مقررشد پس از تعيين بروکف ديوارمدرسه توسط شورای اسلامی روستا ديوارجديد با مشخصات فنی سازمان توسعه و تجهيز مدارس ساخته شود .
–    عدم اجرای صحيح اسکلت بتنی مخصوصاً شناژهای افقی زيرسقف که تراز نبوده و ساخت آن از دقت لازم برخودار نبود.
–    عدم اجرای صحيح ديوارهای داخل از نظر شاقول بودن و ريسمان کشی و سايرمشخصات مورد لزوم
–    حيف وميل نمودن مصالح و لوازم بويژه سيمان و دوغاب سيمان روی آجرکاری وغيره
–    نماچينی درحال اجرا از کيفيت خوب و ظاهرمناسبی برخوردار بود.
2-    روستای مهمويه :
      بازديد از خوابگاه درحال احداث بانی محترمه سرکارخانم زاويه که مجدداً نحوة بتن ريزی شناژهای قائم و اجرای پلاسترسيمانی روی کرسی چينی مورد اعتراض واقع شد.
3-    بيرجند مجمع خيرين مدرسه ساز :
درخصوص ايرادات ونواقص مشهود در مجتمع آموزشی افسانة دبيری با آقای مهندس اوليائی مذاکره شد که ايشان قول دادند شخصاً از مجتمع فوق بازديد و دستورات لازم درخصوص تغييرات نقشه و مشخصات اجرائی ونظارت مستمربرپروژه صادر فرمايند.
پس از صرف صبحانه نيز درجلسه ايکه باحضور جناب آقای کميلی رياست محترم سازمان آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی و آقای مهندس اوليائی و هيئت مديرة مجمع خيرين مدرسه ساز و سايرمسئولين آموزش و پرورش خراسان جنوبی تشکيل گرديد پس از انجام مذاکراتی دوخواسته بشرح زيرتوسط آقای مهندس ماهوتچيان مطرح گرديد :
1-    در تعيين محل احداث مدارس و الويت بندی آنها دقت گردد تا مدارس در مناطقی که احتمال تخلية سکنه وجود دارد بنا نگردد.
2-    بودجة لازم جهت واريز سهم سازمان تأمين تا پروژه ها بدليل عدم تأمين سهم سازمان بعهدة تعويق نيفتند .

جلسه در ساعت 11:30 خاتمه يافت و ياوران گروه سه نيزطبق برنامه قبلی عازم کرمان شدند تا بهمراه ياوران ديگری که ازتهران مستقيماً به کرمان پروازکرده بودند جهت بازديد از شهر زلزله زدة بم عازم شوند.

 روز سوم سفر – يکشنبه 84/10/4:
باتفاق جمعی ازخيرانديشان و نوع دوستان ساعت 7 صبح از کرمان عازم شهر بم گرديديم :
1-    بازديد از ارگ بم که در اثر زلزله به تل خاکی تبديل شده است که نحوة بازسازی بزرگترين بنای خشت و گلی جهان مورد انتقاد قرارگرفت .
2-    بازديد از هنرستان فنی حرفه ای مجتبی کاشانی درشهر بم که به همت والای صاحبان صنايع خراسان رضوی و با پشتکار و پيگيری جناب آقای مهندس شافعی مديرعامل جامعة ياوری خراسان توسط شرکت پيمانکاری آثار طوس که مديران آن نيز جزو جامعة ياوری مي باشند درحال ساخت می باشد .
مشخصات فنی پروژه طبق اظهار آقای مهندس عالم زاده معاونت اجرائی سازمان نوسازی مدارس بم وآقای مهندس دادگر سرپرست کارگاه بشرح زير می باشد :
    عرصه : قسمتی از باغ بزرگ کشاورزی شهرستان بم که حدود 10.000 مترمربع ازآن به اين پروژه اختصاص داده شده است .
    زيربنای ساختمان بالغ بر3000 مترمربع می باشد که شامل 16 باب کلاس با تمامی امکانات جنبی منجمله آزمايشگاه و کتابخانه و يک آمفی تأتربزرگ می باشد .
    اسکلت فلزی ساختمان در بهترين نحوة ممکن طراحی ومحاسبه و اجرا شده است .
    سقف ها ازنوع بتنی کمپوزيت با سقف کاذب ازنوع Drywall دردست اجرا بود.  
    ديوارهای داخلی وخارجی از نوع ساندويچ پانل مسلح با پلاستفرم نسوز که ازطرف داخل اندودسيمان وازطرف خارجی با آجرنما در حال اجرا می باشد .
    ديوارکشی اطراف محوطه انجام گرديده ودربهای اصلی در حال نصب می باشد.
3-    مذاکره با آقای مهندس عالم زاده درخصوص ساخت يکباب مدرسه 4کلاسه در بم ويا روستاهای اطراف که بنا به اظهار ايشان درحال حاضر شهر بم تا بيست سال آينده از ساخت مدارس جديد بی نياز خواهد بود ، فلذا مقررشد با مکاتباتی که با سازمان نوسازی وتوسعه و تجهيز مدارس کرمان بعمل خواهد آمد مدرسه دريکی از روستاهای توابع شهرستان بم اجرا گردد.
4-    بازديد از مجتمع خيرية آشيانة علی که به همت سرکار خانم دهقان وکمکهای انساندوستانه خيرين ، مسئوليت نگهداری تعدادی از بچه های بی سرپرست بازمانده از زلزله را دريک خانة استيجاری بعهده گرفته است وخيرين علاوه برتقديم پول و هدايا در صدد خريد محلی مناسب برای نگهداری کودکان بودند که ازچند محل بازديد و موضوع درحال پيگيری می باشد .

درپايان روز سوم ياوران با پرواز ساعت 8:30 از کرمان به تهران عزيمت نمودند .

 بنام خدا

گزارش سفر دوره ای جامعة ياوری فرهنگی به خراسان جنوبی مورخ 2/10/1384
( بازديد و نظارت برطرحهای اجرائي جنوب خراسان )

ياوران همسفر: آقايان:حامدجمشيدی- عباس واصغرو صدرا حيدری منفرد- رضاغريبی پور-حسن ماهوتچيان- بهروزناصحی- علی نصرت راد-  محمد نوروزی
شروع سفر : ساعت 8 صبح روزجمعه مورخة 2/10/84 مستقيماً از فرودگاه مشهد شروع شد که به جهت صرفه جويي در وقت در دو گروه جداگانه انجام شد .
گروه يک : شامل آقايان عباس و اصغر و صدرا حيدری و محمد نوروزی در معيت نمايندگان آموزش و پرورش به سمت نيشابورحرکت که طبق برنامه پيش بينی شده کلنگ مدرسة 4 کلاسه در روستای گلبو(محل خدمت نظام وظیفه آقای عباس حيدری ) به زمين زده شد و پس از بازديد از مناطق محروم و مذاکره با مردم و مسئولان شهرستان نيشابور و روستای گلبو در اطراف قائن به گروه دوم ملحق شدند .
گروه دو : شامل بقيه ياوران همسفربا يکدستگاه سواری پژو و به همراه گروهی ديگراز ياوران استان خراسان منجمله آقايان غلامحسين شافعی وناصرنويدنيا ومحمدسروقدی ورضانويدنيا بهمراه خانواده هايشان از مسيرتربت حيدريه وگناباد عازم قائن گرديدند.
1-    روستای مهنه از توابع شهرتربت حيدريه :
آرامگاه عارف نامی ايران شيخ ابوسعيد ابوالخيرکه طبق روايات وقرائن درروستای مهنه قراردارد مورد بازديد قرارگرفت . ساختمان موجود که حدود چهل سال پيش ساخته شده بعد از انقلاب تحت سرپرستی سازمان ميراث فرهنگی قرارگرفته است لکن مزاروصحن ، شبستان و اقامتگاه زائران ازنظرساختمانی ومعماری ورفاهی وبهداشتی بهيچوجه مناسب نبود و به ناچار اقداماتی از طرف سازمان ميراث فرهنگی جهت استحکام بنا وتعميرات بنائی دردست اقدام بودکه کافی بنظر نمی رسيد . همسفران پس از قرائت فاتحه برمزارآن شيخ عارف فرزانه و بازديد از اماکن موجود ووضع آشفتة صحن وحياط ، محل بقعه را ترک نمودند و مقررشد ضمن تماس با مسئولان ذيربط و برآورد هزينه ، موضوع در جلسة هيئت مديره مطرح تا تصميم لازم گرفته شود
2-    روستای برکوک :
افتتاح مدرسة 4 کلاسة مقطع ابتدائی توسط بانی محترم جناب آقای ناصرنويد نيا که به قرار اطلاع ، ايشان با خانواده خود ساليان دراز مقيم کشور ژاپن بوده ولی با ايمان به عمل خير ونيت انساندوستانه تصميم به ساخت دو باب مدرسه در وطن خودگرفته و موضوع را با آقای شافعی مطرح نموده اندکه منجر به کلنگ زنی اين مدرسه درسوم فروردين ماه 1384 و افتتاح آن در اين سفر گرديد . مدرسة ساخته شده با کيفيت خوب و مشخصات فنی سازمان نوسازی مدارس جهت دانش آموزان روستای برکوک و روستاهای اطراف احداث گرديد . طبق توافقات بعمل آمده ساخت سرويس بهداشتی و ديوارکشی اطراف مدرسه توسط سازمان نوسازی وتوسعه وتجهيز مدارس استان خراسان جنوبی تعهد گرديده است . در خاتمة بازديد هدايای نوشت افزاری بين دانش آموزان توزيع گرديد .
3-    روستای محمد آباد :
در اين روستا مدرسة 4 کلاسه ای در سال 1373 توسط جامعه ياوری احداث گرديده بود که باتوجه به رشد جمعيت روستا (که يکی از عوامل آن وجود مدرسه ودر نتيجه دلگرمی روستائيان به کشت وکار بيشتر بوده است ) چهارکلاس ديگر نيزبه آن افزوده گرديده است . توسعة اين مدرسه که کلنگ آن درسوم فروردين ماه 84 به زمين زده شده بود توسط بانی محترم آقای ناصرنويدنيا تقبل گرديده ولی ساخت سرويس بهداشتی و ديوارکشی اطراف آن توسط سازمان توسعه وتجهيز مدارس تعهد شده است . درپايان برنامه نيزهدايای نوشت افزاری بين دانش آموزان توزيع گرديد .

4-    روستای دولت آباد سرايان :
ازعمليات احداث دبيرستان 6کلاسة ارشاد که کلنگ آن درسفر12/7/84 جامعة ياوری به نيابت از طرف بانی محترمه سرکارخانم نيرومند به زمين زده شده بود بازديد گرديد . طبق اظهار جناب آقای حسن آسال رئيس آموزش و پرورش سرايان عمليات اجرائی مدرسه بدليل تغييرنقشه های اجرائی و تأخيردر تحويل زمين از اواسط آذر ماه شروع گرديده و در حال حاضر در مرحله فونداسيون مي باشد که تعهد تحويل آن  ارديبهشت ماه  1385می باشد . به منظوراحتمال توسعة مدرسه و تبديل آن به آموزشگاه نيز پيش بينی های لازمه در فونداسيون صورت گرفته بود.
5-    روستای کرغند :
پس ازپيوستن گروه يک به گروه دو ، مدرسه و سالن چند منظوره روستای کرغند که درسفر قبلی جامعةياوری افتتاح شده بود مجدداً مورد بازديدقرارگرفت . سرويس بهداشتی تکميل گرديده و ديوارکشی درحد50 % درحال اجرا مي باشد جلسه ای نيز با حضور روستائيان و مسئولان درمحل نمازخانه برگزار شد و پس از ايراد سخنانی ، بانی محترم جناب آقای محمد نوروزی ازمردم خواست باخودياری و صرفه جوئی در هزينه ها ترتيبی بدهند که مازاد مبالغ متعهدة بانی صرف ساختن يک درمانگاه در محل اين روستا گردد.
6- قائن :
    درساعت30 :10 شب درمحل مدرسة راهنمائی آزادگان واقع درمجاورت خانة معلم و مجتمع آموزشی محمودية شماره 19 خيامی حضور يافته و از محل سلف سرويس وخوابگاه مورد تقاضا بازديد بعمل آمد . توضيحاتی نيز توسط آقای شوشتری مديرمحترم مدرسه داده شد و مقررشد موضوع درجلسة آتی هيئت مديره مطرح گردد.

روز دوم سفر- شنبه 84/10/3 :
     حرکت از قائن ساعت 7 صبح که بدليل صرفه جوئی در وقت در سه گروه جداگانه به سفرادامه داده شد :
گروه يک : شامل آقايان حامد جمشيدی و رضا غريبی پور باتفاق مسئولين آموزش و پرورش جهت بازديداز روستاهای بُزن آباد و استند جهت انتخاب محل احداث مدرسه 4 کلاسه اي که به هزينة شرکت مهندسی رستا فن بعنوان بانی ساخته خواهد شد عازم شدند .که بقرار اطلاع روستای استند جهت ساخت اولين مدرسة بانی انتخاب گرديد و مواردی نيز در جهت استحکام بنا و تأمين گرما با سيستم حرارت مرکزی مورد تقاضا بود که در اين خصوص با جناب آقای مهندس اوليائی رياست محترم سازمان توسعه وتجهيز مدارس خراسان جنوبی مذاکره شد تا در طراحی مدرسه مد نظر قرارگيرد .

 اين گروه پس ازخاتمة بازديد درساعت 11به تهران مراجعت نمودند.

گروه دو : شامل آقايان شافعی و نويدنيا و ساير ياوران خراسانی پس از انجام يک عمل انساندوستانة ديگر و آزادی يک زندانی محکوم به پرداخت ديه به مشهد بازگشتند .
گروه سه : شامل آقايان عباس و اصغر و صدرا حيدری وحسن ماهوتچيان و بهروزناصحی و علی نصرت راد ومحمد نوروزی عازم بيرجند شدند :
1-    روستای مهمويه :
در بازديد از توسعة فضای آموزشی افسانه دبيری و ديوارکشی اطراف آن که توسط بانی محترم آقای دکترکرباسی زاده ساخته می شود مواردی بشرح زيرمشاهده گرديد :
–    عدم استحکام کافی ديوار موجود که قبلاً توسط اهالی روستا ساخته شده بود کاملاً محرز بود که طبق مذاکره با آقای مهندس اوليائی مقررشد پس از تعيين بروکف ديوارمدرسه توسط شورای اسلامی روستا ديوارجديد با مشخصات فنی سازمان توسعه و تجهيز مدارس ساخته شود .
–    عدم اجرای صحيح اسکلت بتنی مخصوصاً شناژهای افقی زيرسقف که تراز نبوده و ساخت آن از دقت لازم برخودار نبود.
–    عدم اجرای صحيح ديوارهای داخل از نظر شاقول بودن و ريسمان کشی و سايرمشخصات مورد لزوم
–    حيف وميل نمودن مصالح و لوازم بويژه سيمان و دوغاب سيمان روی آجرکاری وغيره
–    نماچينی درحال اجرا از کيفيت خوب و ظاهرمناسبی برخوردار بود.
2-    روستای مهمويه :
      بازديد از خوابگاه درحال احداث بانی محترمه سرکارخانم زاويه که مجدداً نحوة بتن ريزی شناژهای قائم و اجرای پلاسترسيمانی روی کرسی چينی مورد اعتراض واقع شد.
3-    بيرجند مجمع خيرين مدرسه ساز :
درخصوص ايرادات ونواقص مشهود در مجتمع آموزشی افسانة دبيری با آقای مهندس اوليائی مذاکره شد که ايشان قول دادند شخصاً از مجتمع فوق بازديد و دستورات لازم درخصوص تغييرات نقشه و مشخصات اجرائی ونظارت مستمربرپروژه صادر فرمايند.
پس از صرف صبحانه نيز درجلسه ايکه باحضور جناب آقای کميلی رياست محترم سازمان آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی و آقای مهندس اوليائی و هيئت مديرة مجمع خيرين مدرسه ساز و سايرمسئولين آموزش و پرورش خراسان جنوبی تشکيل گرديد پس از انجام مذاکراتی دوخواسته بشرح زيرتوسط آقای مهندس ماهوتچيان مطرح گرديد :
1-    در تعيين محل احداث مدارس و الويت بندی آنها دقت گردد تا مدارس در مناطقی که احتمال تخلية سکنه وجود دارد بنا نگردد.
2-    بودجة لازم جهت واريز سهم سازمان تأمين تا پروژه ها بدليل عدم تأمين سهم سازمان بعهدة تعويق نيفتند .

جلسه در ساعت 11:30 خاتمه يافت و ياوران گروه سه نيزطبق برنامه قبلی عازم کرمان شدند تا بهمراه ياوران ديگری که ازتهران مستقيماً به کرمان پروازکرده بودند جهت بازديد از شهر زلزله زدة بم عازم شوند.

روز سوم سفر – يکشنبه 84/10/4:
باتفاق جمعی ازخيرانديشان و نوع دوستان ساعت 7 صبح از کرمان عازم شهر بم گرديديم :
1-    بازديد از ارگ بم که در اثر زلزله به تل خاکی تبديل شده است که نحوة بازسازی بزرگترين بنای خشت و گلی جهان مورد انتقاد قرارگرفت .
2-    بازديد از هنرستان فنی حرفه ای مجتبی کاشانی درشهر بم که به همت والای صاحبان صنايع خراسان رضوی و با پشتکار و پيگيری جناب آقای مهندس شافعی مديرعامل جامعة ياوری خراسان توسط شرکت پيمانکاری آثار طوس که مديران آن نيز جزو جامعة ياوری مي باشند درحال ساخت می باشد .
مشخصات فنی پروژه طبق اظهار آقای مهندس عالم زاده معاونت اجرائی سازمان نوسازی مدارس بم وآقای مهندس دادگر سرپرست کارگاه بشرح زير می باشد :
    عرصه : قسمتی از باغ بزرگ کشاورزی شهرستان بم که حدود 10.000 مترمربع ازآن به اين پروژه اختصاص داده شده است .
    زيربنای ساختمان بالغ بر3000 مترمربع می باشد که شامل 16 باب کلاس با تمامی امکانات جنبی منجمله آزمايشگاه و کتابخانه و يک آمفی تأتربزرگ می باشد .
    اسکلت فلزی ساختمان در بهترين نحوة ممکن طراحی ومحاسبه و اجرا شده است .
    سقف ها ازنوع بتنی کمپوزيت با سقف کاذب ازنوع Drywall دردست اجرا بود.  
    ديوارهای داخلی وخارجی از نوع ساندويچ پانل مسلح با پلاستفرم نسوز که ازطرف داخل اندودسيمان وازطرف خارجی با آجرنما در حال اجرا می باشد .
    ديوارکشی اطراف محوطه انجام گرديده ودربهای اصلی در حال نصب می باشد.
3-    مذاکره با آقای مهندس عالم زاده درخصوص ساخت يکباب مدرسه 4کلاسه در بم ويا روستاهای اطراف که بنا به اظهار ايشان درحال حاضر شهر بم تا بيست سال آينده از ساخت مدارس جديد بی نياز خواهد بود ، فلذا مقررشد با مکاتباتی که با سازمان نوسازی وتوسعه و تجهيز مدارس کرمان بعمل خواهد آمد مدرسه دريکی از روستاهای توابع شهرستان بم اجرا گردد.
4-    بازديد از مجتمع خيرية آشيانة علی که به همت سرکار خانم دهقان وکمکهای انساندوستانه خيرين ، مسئوليت نگهداری تعدادی از بچه های بی سرپرست بازمانده از زلزله را دريک خانة استيجاری بعهده گرفته است وخيرين علاوه برتقديم پول و هدايا در صدد خريد محلی مناسب برای نگهداری کودکان بودند که ازچند محل بازديد و موضوع درحال پيگيری می باشد .

درپايان روز سوم ياوران با پرواز ساعت 8:30 از کرمان به تهران عزيمت نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *